หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เอกสารเผยแพร่ กปภ.ข.4

หัวข้อ รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4
สรุปคะแนนประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลน้ำใช้ในกิจการประปา
Power Point การสื่อสารการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
เลื่อนขึ้นข้างบน