ภาพประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ::การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔