หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 81,661
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 12,973
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,635
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,428
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,213
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,534
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 36,815
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 16,001
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,203
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 20,092
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 8,210
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 6,005
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,703
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 66,302
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 30,406
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,562
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 24,348
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 4,904
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 12,838
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 7,868
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 5,966
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 7,792
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,713
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 5,001
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน