หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 84,234
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 13,760
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,680
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,771
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,320
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,757
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 38,322
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 16,574
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,312
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 20,593
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 8,488
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 6,118
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,865
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 66,580
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 31,251
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,670
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 25,398
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 5,125
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 13,212
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 8,091
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 6,291
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 8,168
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,785
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 5,173
รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 410,538
*ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน