หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 80,053
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 12,549
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,102
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,095
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,120
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,458
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 35,908
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 15,579
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,101
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 19,676
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 7,954
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 5,892
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,608
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 64,823
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 29,488
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,503
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 23,794
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 4,704
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 12,590
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 7,726
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 5,773
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 7,520
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,549
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 4,891
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
เลื่อนขึ้นข้างบน