หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 81,030
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 12,776
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,493
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,180
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,194
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,504
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 36,435
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 15,884
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,152
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 19,947
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 8,079
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 5,945
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,649
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 66,173
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 30,121
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,545
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 24,098
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 4,818
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 12,766
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 7,781
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 5,894
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 7,689
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,671
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 4,959
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน