หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนลูกค้า (ราย) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนลูกค้า (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 86,279
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 14,404
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,699
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,996
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,365
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,805
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 39,163
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 17,039
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,404
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 20,894
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 8,693
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 6,194
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,931
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 66,782
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 32,163
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,748
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 25,913
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 5,293
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 13,491
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 8,206
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 6,549
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 8,453
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,921
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 5,288
รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 418,673
*ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ปี 2565
เลื่อนขึ้นข้างบน