หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 84,893
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 13,912
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,715
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,863
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,338
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,758
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 38,569
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 16,716
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,346
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 20,646
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 8,526
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 6,123
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,879
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 66,564
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 31,422
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,665
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 25,551
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 5,197
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 13,328
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 8,097
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 6,341
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 8,226
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,812
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 5,190
รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 412,677
*ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน