หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 80,714
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 12,695
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17,402
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 9,141
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 4,187
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5,493
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 36,208
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 15,785
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 4,125
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 19,825
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 7,999
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 5,933
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง 3,640
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 65,866
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 29,955
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก 4,531
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 24,007
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 4,794
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 12,708
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 7,732
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม 5,866
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 7,644
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 2,627
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 4,937
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
เลื่อนขึ้นข้างบน