หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โทรศัพท์, โทรสาร

โทรศัพท์, โทรสาร ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

แสดงผลการค้นหา

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail
ผู้อำนวยการ 0-7720-0821
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0-7720-0706
กองแผนและวิชาการ-กปภ.ข.4 0-7720-0272 555101@pwa.co.th
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ-กปภ.ข.4 0-7720-0518 555105@pwa.co.th
กองระบบจำหน่าย-กปภ.ข.4 0-7743-7049 0-7720-1194 555103@pwa.co.th
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ-กปภ.ข.4 0-7720-0270 555102@pwa.co.th
กองบัญชีและการเงิน-กปภ.ข.4 0-7720-0406 0-7720-0407 555104@pwa.co.th
กองบริหารทั่วไป-กปภ.ข.4 0-7720-0517 555106@pwa.co.th
กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 0-7727-2683 0-7727-3483 5551011@pwa.co.th
กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ 0-7737-9074 0-7737-9074 5551012@pwa.co.th
กปภ.สาขาเกาะสมุย 0-7742-0138 0-7742-0222 5551013@pwa.co.th
กปภ.สาขาบ้านนาสาร 0-7736-1112 0-7736-2095 5551014@pwa.co.th
กปภ.สาขาบ้านตาขุน 0-7739-7325 0-7739-7116 5551015@pwa.co.th
กปภ.สาขาไชยา 0-7743-1591 0-7743-5394 5551016@pwa.co.th
กปภ.สาขาเกาะพงัน 077-377-477 077-377-477 5551033@pwa.co.th
กปภ.สาขาชุมพร 0-7737-9074 0-7737-9294 5551017@pwa.co.th
กปภ.สาขาหลังสวน 0-7754-1171 0-7754-1171 5551018@pwa.co.th
กปภ.สาขาท่าแซะ 077-599610 077-599610 5551019@pwa.co.th
กปภ.สาขาระนอง 0-7781-1192 0-7781-1192 ต่อ 109 5551020@pwa.co.th
กปภ.สาขาพังงา 0-7641-2156 0-7641-1156 5551021@pwa.co.th
กปภ.สาขาตะกั่วป่า 0-7642-1115 0-7643-1328 5551022@pwa.co.th
กปภ.สาขาท้ายเหมือง 0-7657-1452 0-7657-1532 5551023@pwa.co.th
กปภ.สาขาภูเก็ต 0-7631-9173 0-7631-9176 5551024@pwa.co.th
กปภ.สาขากระบี่ 0-7561-1354 0-7561-2982 5551025@pwa.co.th
กปภ.สาขาอ่าวลึก 0-7568-1156 0-7568-1875 5551026@pwa.co.th
กปภ.สาขาคลองท่อม 0-7569-9447 0-7569-9447 5551034@pwa.co.th
กปภ.สาขาทุ่งสง 0-7541-1339 0-7541-1584 5551027@pwa.co.th
กปภ.สาขาชะอวด 0-7538-1001 0-7538-1001 5551028@pwa.co.th
กปภ.สาขาปากพนัง 0-7544-3112 0-7544-3113 5551029@pwa.co.th
กปภ.สาขาจันดี 0-7544-5739 0-7548-6577 5551030@pwa.co.th
กปภ.สาขาขนอม 0-7552-8201 0-7552-8710 5551031@pwa.co.th
กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 0-7537-8607 0-7537-8608 5551032@pwa.co.th
เลื่อนขึ้นข้างบน