หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ประวัติ กปภ.ข.4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานประปาเขต 13 ชุมพร สังกัดกรมโยธา และสำนักงานประปาเขต 14 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมอนามัย เมื่อปี พ.ศ.2522 แล้วย้ายมาตั้งสำนักงานใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี” ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2527 และทำพิธีเปิดสำนักงานใหม่เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2527 มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อประโยช์ ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่โดยใช้ชื่อว่า “การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4”

มีบทบาทหน้าที่ กำกับ ดูแล และรับผิดชอบในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จัดทำแผนงานและแผนการลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดหาแหล่งน้ำ โดยเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ รวมถึงบริหารงานสั่งการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด บริหารจัดการงานด้านบัญชี การเงิน งานบุคคล กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกลั่นกรองงานให้รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

ภารกิจ

 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
 • ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
 • ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
 • คำคม ผอ.กปภ.ข.4

  นโยบาย ผอ.กปภ.ข.4


  ดาวน์โหลด นโยบาย ผอ.กปภ.ข.4
  เลื่อนขึ้นข้างบน