หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 24 สาขา

มีบทบาทหน้าที่ กำกับ ดูแล และรับผิดชอบในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จัดทำแผนงานและแผนการลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดหาแหล่งน้ำ โดยเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายน้ำ รวมถึงบริหารงานสั่งการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด บริหารจัดการงานด้านบัญชี การเงิน งานบุคคล กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกลั่นกรองงานให้รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

เขตพื้นที่รับผิดชอบของกปภ.ข.4

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 7 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 27 ตำบล
 • กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 19 ตำบล
 • กปภ.สาขาบ้านนาสาร เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 23 ตำบล
 • กปภ.สาขาบ้านตาขุน เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 18 ตำบล
 • กปภ.สาขาไชยา เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 21 ตำบล
 • กปภ.สาขาเกาะสมุย เขตพื้นที่ให้บริการ 1 อำเภอ 7 ตำบล
 • กปภ.สาขาเกาะพะงัน เขตพื้นที่ให้บริการ 1 อำเภอ 3 ตำบล

  • จังหวัดพังงา มี 3 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขาพังงา เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 15 ตำบล
 • กปภ.สาขาตะกั่วป่า เขตพื้นที่ให้บริการ 1 อำเภอ 8 ตำบล
 • กปภ.สาขาท้ายเหมือง เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 13 ตำบล

  • จังหวัดชุมพร มี 3 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขาชุมพร เขตพื้นที่ให้บริการ 1 อำเภอ 17 ตำบล
 • กปภ.สาขาท่าแซะ เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 17 ตำบล
 • กปภ.สาขาหลังสวน เขตพื้นที่ให้บริการ 4 อำเภอ 32 ตำบล

  • จังหวัดภูเก็ต มี 1 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขาภูเก็ต เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 17 ตำบล

  • จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 6 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขานครศรีธรรมราช เขตพื้นที่ให้บริการ 4 อำเภอ 36 ตำบล
 • กปภ.สาขาขนอม เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 12 ตำบล
 • กปภ.สาขาจันดี เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 20 ตำบล
 • กปภ.สาขาชะอวด เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 21 ตำบล
 • กปภ.สาขาทุ่งสง เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 16 ตำบล
 • กปภ.สาขาปากพนัง เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 32 ตำบล

  • จังหวัดระนอง มี 1 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขาระนอง เขตพื้นที่ให้บริการ 5 อำเภอ 30 ตำบล

  • จังหวัดกระบี่ มี 3 กปภ.สาขา ได้แก่
 • กปภ.สาขากระบี่ เขตพื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ 24 ตำบล
 • กปภ.สาขาคลองท่อม เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 11 ตำบล
 • กปภ.สาขาอ่าวลึก เขตพื้นที่ให้บริการ 2 อำเภอ 13 ตำบล
 • เลื่อนขึ้นข้างบน