หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เสริม หึกขุนทด

Serm Huekkhuntod

ผอ.กปภ.ข.4

สิงหชัย อินทพิชัย

Singhachai Inthapichai

ผช.กปภ.ข.4

กาหลง นิ่งน้อย

Kalong Ningnoi

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจษฎา คงกิจ

Jesada Konggij

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นพมาศ พุทธศรี

Noppamas Buddhasri

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

ธวัชชัย ศรีบุญฤทธิ์พันธ์

Thawatchai Sriboonritphan

ผอ.กองบริหารทั่วไป

คัมภีร์ ปานผดุง

Kampee Panphadung

ผอ.กองแผนและวิชาการ

กฤติกา ธรรมสโร

Kittika Thamsaro

ผอ.กองระบบจำหน่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน