หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประทีป กุศลวัฒนะ

Prathep Kusolwattana

ผอ.กปภ.ข.4

0-7720-0821

สิงหชัย อินทพิชัย

Singhachai Inthapichai

ผช.กปภ.ข.4

0-7720-0706

กาหลง นิ่งน้อย

Kalong Ningnoi

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-7720-0518

เจษฎา คงกิจ

Jesada Konggij

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

0-7720-0270

นพมาศ พุทธศรี

Noppamas Buddhasri

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

0-7720-0406

ธวัชชัย ศรีบุญฤทธิ์พันธ์

Thawatchai Sriboonritphan

ผอ.กองบริหารทั่วไป

0-7720-0517

อภิชาติ ถ้ำจันทร์

Apichat tumjan

ผอ.กองแผนและวิชาการ

0-7720-0272

มานิต อินทรประเสริฐ

Manit Inthonprasert

ผอ.กองระบบจำหน่าย

0-7743-7049

เลื่อนขึ้นข้างบน