การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานของ นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม  พร้อมด้วยหัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบของที่ระลึก และ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเข้ารับการฝึกงานตั้งแ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม On Job Training

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม On Job Training การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม On Job Training

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงาน โดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ให้พนักงานมีการ On job training ระหว่างพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๑"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปร

เมื่อวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกั

กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว

กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวางท่อประปาอ่างเก็บน้

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่โครงการชลประทานกระบี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day

Syndicate content