การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานของ นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม  พร้อมด้วยหัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริห

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันแการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันแการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันแการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันแการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันแการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย งานป้องกันแ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองทอ่ม นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองทอ่ม พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ซักซ้อมแผนป้องกั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการ กปภ.สาขา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม&nb

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานของ นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม  พร้อมด้วยหัวห

Syndicate content