การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ข่าวสาร กปภ.สาขาคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ภายใต้การนำโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้ว

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มาตรวัดน้ำสูญหายของผู้ใช้น้ำ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มาตรวัดน้ำสูญผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มาตรวัดน้ำสูญผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มาตรวัดน้ำสูญผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มาตรวัดน้ำสูญผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มาตรวัดน้ำสูญ

วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยนายวรวัฒน์  ต่อติด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ภายใต้การนำโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนรถจักรยานเพื่อเป็นของรางวัลการจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดกระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนรถจักรยานเพื่อเป็นของรางวัลการจำหน่ายสลาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สนับสนุนรถจักรยานเพื่อเป็นของรางวัลการจำหน่ายสลา

 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้สนับสนุนรถจักรยาน จำน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบู

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย นายวรวัฒน์ ต่อติด หัวหน้างานงานบริการและควบคุมน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมภาคสาขาคลองท่อม และประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศหยุดจ่ายน้ำฉุกเฉิก

ประกาศ...แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประกาศหยุดจ่ายนำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ปรพกาศหยุดจ่ายนำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ดำเนินการประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๑/

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย๕ณะทำงาน,ทีมเทคนิค โครงการจัดการน้ำสะอาด ( Wa

Syndicate content