การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ข่าวสาร กปภ.สาขาท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนของรางวัล ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ หัวหน้างาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้กา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เเก่ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาข

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมต้อนรับ นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ๕)

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๕) พร้อมด้วยคณะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม โคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการชุมพรจิตอาสา กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้หัวหน้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครบการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้้งที่๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแ

Syndicate content