ผังโครงสร้างองค์กร

 
ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการเขต

ผังโครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
รูป ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นายบุญยก คงกิจ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการเขต
รูป ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4

นายเสริม หึกขุนทด

ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
รูป รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4

นายสิงหชัย อินทพิชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

กองแผนและวิชาการ
ภาพถ่าย:ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.4

นายคัมภีร์ ปานผดุง

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ภาพถ่าย:หัวหน้างานแผนงาน

นายมาโนชญ์ เจริญพร

หัวหน้างานแผนงาน

ภาพถ่าย:หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

รักษาการ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

ภาพถ่าย:หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

นายมานิต อินทรประเสริฐ

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

ภาพถ่าย:หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

นางสาวมณวดี สิทธิคุณ

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

ภาพถ่าย:หัวหน้างานแหล่งน้ำ

นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี

รักษาการ หัวหน้างานแหล่งน้ำ

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
ภาพถ่าย:ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.4

นางเจษฎา คงกิจ

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

ภาพถ่าย:หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

นางจะมรทิพย์ สอนประสม

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ภาพถ่าย:หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2(ภูเก็ต)

นางสาวจารุรัตน์ เชาว์เลิศ

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2(ภูเก็ต)

ภาพถ่าย:หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 3(นครศรีธรรมราช)

นางสุภาพรรณ วีระใชช่วง

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 3(นครศรีธรรมราช)

ภาพถ่าย:หัวหน้างานบำรุงรักษา

นายนพดล จันทร์จำปา

หัวหน้างานบำรุงรักษา

ภาพถ่าย:หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

นายเอกวัฒน์ สุขประจันทร์

หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

กองระบบจำหน่าย
ภาพถ่าย:ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4

นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

ภาพถ่าย:หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS)

นางนาลิวรรณ อินทรประเสริฐ

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS)

ภาพถ่าย:หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

นายศักดิ์ชัย ธิบาย

หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

ภาพถ่าย:หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

นายณัฐพล กองประดิษฐ์

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

ภาพถ่าย:หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์

นางพรเพ็ญ เดชคงแก้ว

หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์

กองบัญชีและการเงิน
ภาพถ่าย:ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.4

นางอัญชลี รัตนสุภา

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

ภาพถ่าย:หัวหน้างานการเงิน

นางสุนันทา ทองปลอด

หัวหน้างานการเงิน

ภาพถ่าย:หัวหน้างานประมวลบัญชี

นางนพมาศ พุทธศรี

หัวหน้างานประมวลบัญชี

ภาพถ่าย:หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้

นางประเทืองทิพย์ รอดดำ

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพถ่าย:ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.4

นายธวัชชัย ศรีบุญฤทธิ์พันธ์

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพถ่าย:หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาววิภาวี ศรีภิรมย์

หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ภาพถ่าย:หัวหน้างานประมวลข้อมูล

นางสาวกมลมาลย์ โชคชัยกวิน

หัวหน้างานประมวลข้อมูล

กองบริหารทั่วไป
ภาพถ่าย:ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.4

นางกาหลง นิ่งน้อย

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ภาพถ่าย:หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสายสุณี ทองป้อง

หัวหน้างานธุรการ

ภาพถ่าย:หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

นางสาวกำไลแก้ว เดชสม

หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ภาพถ่าย:หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม

นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรี

หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม

ภาพถ่าย:หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นางธีรนุช ไกรนุกูล

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ภาพ ผจก.

นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์

ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

ภาพถ่าย:นางกานดา บัวจันทร์

นางกานดา บัวจันทร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

ภาพ ผจก.นายสุรพงศ์ สมหวัง

นายสุรพงศ์ สมหวัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ภาพ ผจก.นางสาวสุดาพร นาคพิน

นางสาวสุดาพร นาคพิน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

ภาพ ผจก.นายสิงหะนาท ธานีรัตน์

นายสิงหะนาท ธานีรัตน์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน

ภาพ ผจก.นางจันทิรา ทองพูล

นางจันทิรา ทองพูล

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา

ภาพ ผจก.นายสุกฤษฎิ์ กลิ่นสนธิ์

นายสุกฤษฎิ์ กลิ่นสนธิ์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

ภาพ ผจก.นายจีรศักดิ์ หัถชีพ

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ภาพ ผจก.นายสมพงศ์ ณ นคร

นายสมพงศ์ ณ นคร

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

ภาพ ผจก.นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง

ภาพ ผจก.นายสุริยะ ป้านนาค

นายสุริยะ ป้านนาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา

ภาพ ผจก.นายสุคนธ์ ชูรักษา

นายสุคนธ์ ชูรักษา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า

ภาพถ่าย ผจก.นายจเร โสมาพงศ์

นายจเร โสมาพงศ์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมือง

ภาพ ผจก.นายไกรสร มะหะหมัด

นายไกรสร มะหะหมัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ภาพ ผจก.นายฉลาด ลิ่มปะรังษี

นายฉลาด ลิ่มปะรังษี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่

ภาพ รก.ผจก.นางนุชนภา พิณทอง

นางนุชนภา พิณทอง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก

ภาพ รก.ผจก.นายวุฒิพร บุญดี

นายวุฒิพร บุญดี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

ภาพ ผจก.นายวุฒิพร บุญดี

นายวุฒิพร บุญดี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

ภาพ ผจก.นายชัฎ ชูพงศ์

นายชัฎ ชูพงศ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

ภาพ ผจก.นางเสาวนิตย์ จงจิตร

นางเสาวนิตย์ จงจิตร

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี

ภาพ ผจก.นายสานิษ กาญจนกุล

นายสานิษ กาญจนกุล

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม

ภาพ ผจก.นางสาวรุจิรา เทพเมือง

นางสาวรุจิรา เทพเมือง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช

ภาพ ผจก.สมเดช ใจสมุทร

นายสมเดช ใจสมุทร

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน

ภาพ ผจก.นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

ลิงค์ข้อมูลผู้จัดการ กปภ.สาขา

ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4