การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน ผจก.ได้พูดคุยเรื่องเป้าหมายในการดำเนินงานของแต่ละสายงานประจำปีงบประมาณ 63 ในการนี้ ผจก.ได้ให้ความรู้ในเรื่อง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรม 11 ประการ นำ กปภ.สู่ HPO มุ่งเน้นคุณธรรม 1.ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 2.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 3.ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร มั่นใจคุณภาพ 4.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด 5.มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ 6.ทำงานเป็นทีม 7.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขของปวงชน 8.ตั้งใจรับฟังลูกค้า 9.สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา 10.แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 11.มีจิตสาธารณะ