การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 17/62

วันที่ 23 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 17/62 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร  ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน ผจก.ได้พูดคุยเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63  น.ส. กีรติกา  อินทองคำ พนักงานการเงินและบัญชี 4 ได้ถ่ายทอดความรู้ในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "SMART PR" รุ่นที่ 1/62 การบริหารงานเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน PR การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในการนี้ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันเลือกดาวเด่น ซึ่งผลโหวดที่ได้คือ นายพงษพันธุ์ พรศรี ลูกจ้างงานบริการ ดาวเด่นประจำไตรมาส 3 และนางสุธา สุขเสวียด พนักงานประปา 4 ดาวเด่นประจำไตรมาส 4