การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จัดโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/62

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จัดโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/62การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จัดโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/62การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จัดโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/62การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จัดโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/62

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จัดโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/62

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/62  โดยโหวตคะแนนจากพนักงานลูกจ้างในสังกัด ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จากกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/62  คือ นายอัมพร  สามหาดไทย ตำแหน่ง หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความขยัน เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และในการนี้ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่ดาวเด่นประจำไตรมาสด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานต่อไป