การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัดออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่แก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต. ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี