การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม

                   ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่
19 สิงหาคม พ.ศ.  2562 ตั้งแต่เวลา 20.02 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำประปา สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน และตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่
19 สิงหาคม พ.ศ.  2562 ตั้งแต่เวลา 20.02 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะเร่งดำเนินการล้างถังตกตะกอน เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็ว จึงขอให้ท่านได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว