การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 16/62

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 16/62 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร ในการนี้ ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน ผจก.ได้พูดคุยเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 พนักงานให้ความรู้จากการไปดูงานวันประปาวิชาการ ณ สำนักงานใหญ่ ผจก. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การบริหารทรัพยากรน้ำ การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา จะเน้นเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาน้ำ การจัดการน้ำ และการบูรณาการน้ำ นอกจากนี้ โครงสร้างของ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ยังได้แบ่ง การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ (มาตรา 41) เป็นสามประเภท คือ การใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย การใช้น้ำประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อ การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น การใช้น้ำประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำ หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามจะต้องมีการขออนุญาตใช้น้ำ