การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

รับชำระค่าน้ำในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎคาคม ๒๕๖๒ณ หน่วยบริการดอนสักรับชำระค่าน้ำในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน(วิภาวดี)รับชำระค่าน้ำในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ หน่วยบริการดอนสัก

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางกรรณิกา เดี่ยวฉิม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดย ออกรับชำระค่าน้ำประปา ณ สำนักงานหน่วยบริการดอนสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ ๑๐ และวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ณ หน่วยบริการบ้านใน(วิภาวดี) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ และเพิ่มช่องทางในการชำระเงินค่าน้ำประปา อีกช่องทางหนึ่ง