กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562

 

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ดำเนิน กิจกรรม Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 11/2562

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning talk ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562” เพื่อเป็นการพบปะสนทนาระหว่างกัน ตามแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างระบบโดยส่งเสริมความผูกพัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
ในการนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เช่น โดยได้ติดตามภัยแล้งและอุทกภัย จัดหาน้ำดื่มมาแจกจ่ายในช่วงภัยแล้ง การติดตามหนี้ค้างชำระ การควบคุมงบประมาณ การค้นหาน้ำสูญเสีย และดำเนินกิจกรรมโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติปี 2562 โดย กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% แบบชำระครั้งเดียวประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว เฉพาะส่วนที่เหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562