การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2562

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดย นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2562 ณ อาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความก้าวหน้าของงานต่างๆ
          โดยหัวข้อที่จัดสนทนาในครั้งนี้ประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงานเรื่อง WSP (Water Safety Plan)และ Water is Life ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง, การปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ.สาขา (Business Continuity Management : BCM), กล่าวขอบคุณและชื่นชมพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ที่ได้ตรวจเสร็จสิ้นแล้ว, ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน, ผู้จัดการถ่ายทอดค่านิยมขององค์กร, การติดตามโครงการต่างๆของการประปาสาขาท้ายเหมืองที่ได้งบประมาณ, เรื่องรายงานความเสี่ยง, เรื่องงบประมาณภัยแล้งและนโยบายผู้ว่าการเกี่ยวกับภัยแล้ง, มาตรศูนย์คิว, คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส, ติดตามแผนปฏิบัติงานของงานบริการและลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง