การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

              วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างานผลิต น.ส.ศุภลักษณ์ พรหมคีรี หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราาช ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธาน เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทองใหม่ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี