การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุมหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

             วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม Morning Talk เพื่อพบปะพูดคุยและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทุกสายงานในรอบ ๙ เดือนที่ผ่านมา พร้อมนี้ ผจก.กปภ.สาขา ฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านของภาพลักษณ์ขององค์กร , ด้านวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร , โครงการ WSP , มาตรการในการเตรียมความพร้อมในส่วนของภัยแล้ง เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท้ายการประชุมมีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ นายอิทธิเดช ชูชาติพิชัย ลูกจ้างงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย โดย ผจก.กปภ.สาขาฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป.-