กปภ.สาขาบ้านนาสาร "Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562

"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562

      วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 น.ส.สุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk" ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ในการนี้ ให้พนักงานสายงานผลิตทุกคนช่วยกันดูแล ทำความสะอาดโรงผลิตน้ำ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน , งานอำนวยการเร่งรัดการติดตามงานส่งให้ทันภายในกำหนดเวลาและการทำงานเป็นทีม