การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ทำความสะอาด ล้างถังน้ำใส ณ สถานีจ่ายน้ำตำบลโคกกลอย

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา  นุ่นปล้อง หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมกันล้างถังน้ำใส ณ สถานีจ่ายน้ำตำบลโคกกลอย ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.30 น.เป็นต้นไป ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานของงานผลิตเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) สำหรับให้ผู้ใช้น้ำจะได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ให้ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้ได้รับความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา และแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดงเป็นตะกอนของผู้ใช้น้ำบริเวณตำบลโคกกลอย