การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ ๑๖

 โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่  โครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" และ มหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร โดยนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร และนายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ หัวหน้างาน ๘ งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING" เฉลิมพระเกียรติ และจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ ๑๖ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี