การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน ตามโครงการจิตอาสา 904 วปร.

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน ตามโครงการจิตอาสา 904 วปร. พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราชท 2562 ณ บริเวณชุมชนคู่เมือง เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่