นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งประทิว

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด  ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งประทิว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน นั้น