การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย     นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ ๑๓ นำโดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๑๓ พร้อมด้วยคณะ เพื่อเข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน โดยเน้นเรื่อง " สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"