การประปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า​ Morning​ talk​ ครั้งที่​ 10/2562​ โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเตรียมพร้อมการให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน โดยเน้นเรื่อง " สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" พร้อมทั้งร่วมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ.สาขาพังงา