กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการออกแบบและปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาศก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ได้ดำเนินการออกแบบและปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาศก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเขาศกมีน้ำใช้ที่มีคุณภาพและปริมาณน้ำใช้ที่เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ