กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2562

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field daกปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field daกปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field daกปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field daกปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field da

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน ประจำปี 2562และผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี