การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดโครงการให้ความรู้/อบรม อปท.(โครงการใส่ใจผู้บริโภค)

ผจก.กปภ.สาขาฯ และ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัด อบต.คลองสระ ร่วมเปิดโครงการจนท.ผู้ดูแลระบบประปา ของ อปท.ทีมงาน งานผลิตให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา PMให้ความรู้เกี่ยวเครื่องมือ/และการทดสอบคุณภาพน้ำการทดสอบคุณภาพน้ำมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

           วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างานผลิต นางสาวศุภลักษณ์ พรหมคีรี หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด จัดโครงการให้ความรู้/อบรม อปท.(โครงการใส่ใจผู้บริโภค) ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ภายใต้การนำของ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาของ อบต.คลองสระ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการผลิตน้ำประปาเบื้องต้น ทั้งระบบประปาผิวดิน และระบบประปาจากน้ำบาดาล การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปา การควบคุมคุณภาพน้ำและการทดสอบน้ำประปาเบื้องต้น โดย กปภ.สาขา ฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมตลอดถึงการช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ต่อไป