การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม "ใส่ใจผู้บริโภค" ณ เทศบาลตำบลบางหมาก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน , การตรวจสอบคุณภาพน้ำ,ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และการใช้แอพลิเคชั่นในการตรวจสอบค่าน้ำและจ่ายชำระค่าน้ำ วิทยากรโดยพนักงานในสังกัดซึ่งเป็นผู้ใช้ความรู้แก่ชุมชน กิจกรรมใส่ใจผู้บริโภคนั้นปลูกฝังให้องค์กรมีแนวปฏิบัติรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่่ความยั่งยืนในอนาคต และได้รับเสียงตอบรับที่ดี สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่องค์กร