การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talk

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talkการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talkการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talkการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talkการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talkการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Morning Talk

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้พูดคุยหารือ การติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ.สาขาคลองท่อม และในวันนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒ ซึ่งในครั้งนี้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววิไลวรรณ พรมแก้ว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๖ สังกัดงานอำนวยการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง