การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกับหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ เพื่อไว้ให้บริการกับผู้เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร