การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒
โดยเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหา - อุปสรรคในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร .-
๑. การดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของกปภ.กำหนด
๒. เร่งหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกปภ. ดำเนินการตามแผนงานและกลยุทธิ์ทางการตลาด
๓. ติดตามหนี้ค้างชำระ
๔. การดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)
๕. เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ขอให้เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ด้วยการวางมาตรการและแนวทาง ด้านแหล่งน้ำดิบ กำชับให้ดำเนินการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งหรือไม่ ติดตามสถานการณ์น้ำทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและความต้องการของประชาชน ด้านการผลิตและจ่ายน้ำกปภ. ได้จัดเตรียมกำลังคน รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ
๖.โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)