การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่วการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่วการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ภายใต้ โครงการ " คลองท่อมสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา" โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนที่จะขอรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในการขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา ได้ ณ จุดเดียว และเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคต ที่จะเพิ่มการบริการให้ครบถ้วนมากขึ้น นอกเหนือจากการรับคำร้อง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน โดยเน้นเรื่อง " สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"