การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ดำเนินการออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ดำเนินการออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐น. ณ. เทศบาลตำบลลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอลำทับ ซึ่งทำให้ประหยัดเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ใช้น้ำ ซึ่งการออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่นั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จะดำเนินการออกรับชำระทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ♥️ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เราบริการด้วยหัวใจ ♥️