การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาหมู่บ้านเหมืองท้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ให้บริการ คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมแจกเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว และบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๕๐๐ ขวด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างความประทับใจให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง