การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินเพื่อรองรับการประปาส่วนภูมิภาค ตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีคณะทำงานประเมินเพื่อรับรองการประปาส่วนภูมิภาคสาขา นำโดยนายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ,นางเจษฎา คงกิจ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ,นางจะมรทิพย์ สอนประสม หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ และ น.ส.จารุรัตน์ เชาว์เลิศ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒  และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นผู้ตรวจประเมิน กปภ.สาขา

โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี ๒๕๖๒  เป็นการร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับรองคุณภาพน้ำประปา เพื่อเป็นการยืนยันน้ำประปาที่ผลิตโดย กปภ. มีความสะอาด ปลอดภัย สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ กปภ.ยึดมั่นการควบคุมคุณภาพน้ำประปาเป็นเรื่องสำคัญ 

ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ผ่านการประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี ๒๕๖๒  และได้คำแนะนำพร้อมแนวทางปฏิบัติในโครงการดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น