การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำป

เนื่องในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ โรงเรียนบ้านบางคราม หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำบริการของรัฐมาให้บริการ การเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ชุมชนในภาพรวมต่อไป