การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกับ หัวหน้างานพร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารสำนักงาน โรงกรองน้ำแม่ข่ายท่าแซะ และบริเวณบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาท่าแซะ 
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-
๑.เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ
๒.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
๓.เพื่อให้กิจกรรม ๕ ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
๔.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร