กปภ.สาขาเกาะพะงันเข้าร่วมกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)”

วันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๒  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมเดช  ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน มอบหมายหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)”  และแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒๐๐ ขวด ให้กับผู้เข้าร่วมงาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.๕ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การลดต้นทูนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต