“กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ครั้งที่ 4/2562”

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 
เนื่องจากท่อแตกหน้าอำเภอคีรีรัฐนิคม หมูีที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี