กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชง

กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชงกปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชงกปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชงกปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชงกปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชง

     วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ภายใต้การบริหารของ นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้นายก้องกันตพงศ์ สุภากรณ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุกะแชง หมู่ที่ 1 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระจ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้กำหนดแนวทางการให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้ง "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและในอีกทางหนึ่งถือเป็นการพบปะประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้มีน้ำดื่มในระหว่างร่วมกิจกรรมต่อไป