วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน และนางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ............ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคมมิถุนายน 2562 ณ. วัดน้ำลอด หมู่ที่ 12 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการนี้ได้บริการแจกน้ำดื่มตราสัญญลักษ์ กปภ.แจกให้กับประชาชน จำนวน 500 ขวด