การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการ ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังของกปภ. ปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา กระบวนการผลิตน้ำสะอาด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา - แนะนำ  ให้สามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกสุขลักษณะ สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพส่งถึงบ้านผู้ใช้น้ำเช่นเดียวกับการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้นำความสามารถพิเศษในการผลิตน้ำประปาคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนนอกรั้ว กปภ.ได้บริโภคน้ำสะอาด ปลอดภัย และได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล "ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้"

ทั้งนี้ คุณสุพรทิพย์ บำรุงชู ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์  ได้กล่าวขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น คิดถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นสำคัญ และขอให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป