ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 315 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลัง

 

   ปิดน้ำซ่อท่อ PE 315 มม.ตั้งแตเวลา 13.45 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ที่บริเวณสี่แยกคอกเป็ด พื้นที่ได้รับผลกระทบ สะพานบางยี่โรไปถึงปากน้ำหลังสวน

                                                     

                                                                                 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ