การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เร่งดำเนินการติดตามสำรวจปริมาณน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันภัยแล้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผจก.กปภ.สาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผช.ผจก.กปภ.สาขากระบี่ เร่งดำเนินการติดตามสำรวจปริมาณน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันภัยแล้ง โดยเริ่มตั้งแต่สำรวจแหล่งต้นน้ำอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยโต้ เฝ้าดูปริมาณน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบ ดำเนินการกั้นฝายเพื่อชะลอน้ำบริเวณคลองห้วยน้ำแดงและคลองยาไทร โดยมอบหมายให้นายวราพงษ์  ทองเทพ หัวหน้างานผลิตนำพนักงานผลิต ร่วมกั้นฝายน้ำล้นเพื่อยกระดับน้ำดิบจากคลองกระบี่ใหญ่ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขากระบี่ ในช่วงหน้าแล้ง สืบเนื่องจากมาตรการกปภ. เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งทุกพื้นที่ โดย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สั่งการหน่วยงานกปภ.เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้