ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต ติดตามสถานการณ์แนวทางการจ่ายน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วย นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) น.ส.อัจฉริยา อภัยวงศ์ รองผู้ว่าการ (การเงิน) และนางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต สถานีผลิตน้ำและแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ตในระยะยาวต่อไป โดยมีนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4, นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 และนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการ กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมหารือแนวทางแก้ไขในครั้งนี้ด้วย